Navigace

Ubytovací řádUbytovací řád
pro přechodné ubytování (bydlení)

 1. Pronajímatel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží každý host, příslušnému pracovníku pronajímatele ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz, nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o jeho totožnosti..
 2. Pronajímatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od sjednané a potvrzené objednávky.
 3. Pronajímatel je oprávněn odmítnout ubytovat hosta, který je v podnapilém stav, v silně znečištěném oděvu nebo jehož hygienické návyky jsou evidentně nedostatečné.
 4. Na základě potvrzené objednávky je pronajímatel povinen hosta ubytovat od 08:00 do 16:00 hod. – do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není – li objednávkou určeno jinak.
 5. Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu zástupce pronajímatele nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 6. Pronajímatel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků v kanceláři pronajímatele do úschovy.
 7. Za klenoty, peníze, počítače (notebooky) mobilní telefony a jiné cennosti pronajímatel odpovídá bez omezení pouze tehdy, pokud tyto věci byly převzaty zástupcem pronajímatele do úschovy, či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka pronajímatele.
 8. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u pronajímatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do druhého dne po zjištění této skutečnosti.
 9. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla- li ubytovací doba předem sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit a vrátit pronajímateli všechny převzaté klíče, tj. od pokoje a vstupu do domu. Ztráta klíčů je hostu účtována částkou ve výši 500,- Kč. Neučiní – li tak, je pronajímatel oprávněn naúčtovat mu pobyt za další den. V případě, že pronajímatel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v pokoji  přítomen, vyhrazuje si pronajímatel právo za účasti dvou zástupců pronajímatele, věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 10. Host nesmí bez souhlasu pronajímatele přemísťovat vybavení pokojů (nábytek) a movitých věcí ve společných prostorách a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiných instalací.
 11. V prostorách budovy a zvláště v pokoji, není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.).
 12. V celém objektu je zakázáno kouření. Při porušení tohoto zákazu je host povinen uhradit pokutu ve výši 1.000,- Kč. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
 13. Pronajímatel je oprávněn okamžitě ukončit pobyt a vykázat hosta ve smyslu odstavce 23, který: A) opakovaně porušuje ubytovací řád. B) je v silně podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných látek. C) úmyslně znečišťuje prostory budovy nebo její bezprostředního okolí. D) se projevuje agresivně vůči ostatním hostům nebo personálu nebo jedná v hrubém rozporu s dobrými mravy.
 14. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společné prostory. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka pronajímatele po zapsání do knihy návštěv v kanceláři pronajímatele a to pouze v době od 8:00 do 16:00 hod. Doba návštěvy, může trvat maximálně jednu hodinu a jen jednou denně!
 15. Pronajímatel zajišťuje denní úklid společných částí domu / chodby, schodiště, výtahy apod./. Dále zajišťuje odvoz a likvidaci odpadu ze společných prostor, 1x za 2 týdny výměnu ložního prádla / na tuto skutečnost host upozorní umístěním použitého prádla před dveře pokoje/. 1x týdně úklid povrchů na chodbách v kuchyňkách a koupelnách.
 16. Host je povinen udržovat pořádek v pokoji, koupelnách, kuchyňkách jakož i v ostatních společných prostorech. Úklid pokoje si host zajišťuje sám. Odpad z pokoje host odnáší do přistavených a označených nádob s ohledem na správné třídění odpadu. V případě odjezdu je host povinen předat pokoj uklizený, ložní prádlo bude svlečeno a uloženo na vhodném místě. Za neuklizený pokoj bude účtován poplatek dle platného ceníku. Pronajímatel je povinen na požádání hosta zapůjčit na přiměřenou dobu úklidové prostředky.
 17. Host je povinen při odchodu uzavřít v koupelně nebo společné kuchyni vodovodní kohoutky, vypnout všechny elektrické spotřebiče, zvláště pak sporák, zhasnout světla a uzamknout dveře.
 18. Z bezpečnostních důvodů, je zakázáno ponechávat děti do 10 – ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách budovy.
 19. Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách budovy ubytována jen s vědomím a souhlasem zástupce pronajímatele a to za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat je smluvní.
 20. V době od 22:00 hod. do 8:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní ubytované hosty v budově. V případě rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy zástupce pronajímatele, může být hostovi ukončen pobyt a to bez náhrady.
 21. Za ubytování a případně další poskytnuté služby, je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu v kanceláři pronajímatele, není-li pobyt uhrazen předem na účet pronajímatele.
 22. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti přechodného ubytování přijímá  a projednává  kancelář ubytovatele umístěná v přízemí ubytovacího zařízení, tj. Praha 9, Bryksova 940/35, tel 283840271.
 23. V případě, že vznikne škoda na zařízení, nebo vybavení objektu, hradí host jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.
 24. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší, má pronajímatel právo od poskytnuté ubytovací služby odstoupit i před uplynutím sjednané doby a to bez jakékoli náhrady hostovi.
 25. Host zmocňuje ubytovatele k vyklizení jeho osobních věcí z ubytovacího prostoru, pokud host nevyklidí tyto věci ani do 24 hodin od ukončení pobytu. Host souhlasí, aby tyto věci sloužily ubytovateli jako zástava na úhradu případného dluhu vůči ubytovateli.
 26. Host dále souhlasí a je srozuměn s tím, že pokud si své od ubytovatele nevyzvedne ani do 10ti dnů od jejich uložení ubytovatelem ve smyslu článku 23 tohoto ubytovacího řádu, přechází vlastnické právo k těmto věcem na ubytovatele, který je oprávněn s nimi naložit dále jako vlastník dle svého uvážení.

Storno podmínky

V případě zrušení rezervace hostem jsou uplatněny následující storno podmínky:

 1. Zdarma při zrušení rezervace 24 hodin od jejího vytvoření
 2. 50% z celkové ceny pobytu při zrušení potvrzené objednávky méně než 14 dnů před plánovaným termínem ubytování.
 3. 25% z celkové ceny pobytu při zrušení již potvrzené objednávky, 15 až 30 dní před plánovaným termínem ubytování.
 4. Zdarma při zrušení potvrzené objednávky 31 a více dní před plánovaným termínem ubytování.
 5. 100% c celkové ceny objednaného a již nastoupeného pobytu při jeho předčasném ukončení.Rychlá poptávka?