Navigace

Zásady ochrany osobních údajůPODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ („podmínky“)

POUŽITÉ POJMY:

 • Správce dat
  Ubytovna Praha s.r.o, Bryksova 940/35, Praha 9
 • Zákazník
  Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
 • Nařízení
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti ubytovny a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

  Ubytovna se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

 1. Ubytovna se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je ubytovna povinna zpracovávat osobní údaje hostů.S těmito údaji pracují zejména:
  a. Recepční ubytovny
  b. Manažer ubytovny
  c. Účetní
 3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným ubytovnou. Ubytovna ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům.

  Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:

  a. Hotelový systém Previo
  b. Účetní firma
  c. Marketingová společnost PPC
 4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi ubytovnou a daným zpracovatelem.

DPO, POVĚŘENEC

 1. Pověřencem ubytovny je Pavel Zelenka (info@ubytovny-praha.com). Ubytovna zajistila pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH

 1. Ubytovna má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je ubytovna povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 2. Zákazník má kdykoli právo požádat ubytovnu o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Ubytovna musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ubytovna se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 2. Ubytovna se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

  a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby ubytovny, které budou mít ubytovnou stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

  b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách ubytovny, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;

  c) Ubytovna zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

  d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

 3. Ubytovna se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu ubytovnou stanovené a odpovídajícím pokynům ubytovny. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u ubytovny.

KAMEROVÝ SYSTÉM

 1. Ubytovna využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Ubytovna prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

Datum poslední aktualizace: 15.5.2018
Rychlá poptávka

Rádi Vám poradíme, stačí vyplnit
náš krátký formulář níže.